پیشنهاد رد نشدنی و غیر قابل مقاومت opt-in ؛ کسب درآمد به ازای بازدید (3)

پیشنهاد رد نشدنی و غیر قابل مقاومت opt-in = راز بدست آوردن مشتریان بیشتر. ما زمان زیادی را بر روی مدل های مختلف ترافیکی، و اتوماتیک کردن آن و کلی مطلب دیگر سپری خواهیم کرد. ولی قبل از اینها در درس های قبلی گفتیم وقتی ترافیک سایت جذب شد باید بدانیم چه کنیم ؟ اولین […]