سخنرانی ارل نایتینگل : ۵% موفق، ثروتمند و بالایی جامعه

ارل نایتینگل جز اولین سخنرانان انگیزشی و موفقیت آمریکا محسوب می شود که شو یا همان برنامه های رادیویی بسیاری موثری را در آمریکا به اجرا در آورد. صدای کمی خشن و جذاب او و تجربه های او در زندگی سبب شد تا بتوان او را یکی از آغازگران صنعتی به نام صنعت توسعه ی […]