مسئولیت پذیری کلید آزادی

مسئولیت پذیری و مسئولیت یک انتخاب است . این مقاله کمی سرد است . چون حقیقتی تلخ دارد . مقدمه ی جذابی هم ندارد . وقتی اصل مطلب را در ادامه میخوانید تازه حقیقت تلخ آن مزه می شود . احتمالا قبل از پایان مقاله این صفحه را میبینید . ببیندید ولی نتایج شما تغییری […]