تو همانی که می اندیشی نوشته ی جیمز آلن

تو همانی که می اندیشی یا  کتاب “تو همانی که می پنداری” یا اگر بخواهیم پیشاپیش با توجه به محتوای کتاب ترجمه ی عنوان کتاب را بهتر و متفاوت بیان کنیم کتاب : “تو همان می شوی که به آن می اندیشی” نوشته ی جیمیز آلن یک کتاب کلاسیک فلسفی پیرامون ذهن و اندیشه است که […]