قدرت جریان رسانه ای در رشد فوری کسب و کار ؛ کسب درآمد به ازای بازدید (9)

قدرت جریان رسانه ای در رشد فوری کسب و کار. تصور کنید فردا که کامپیوتر خود را روشن کرده اید هزاران یا ده ها هزاران نفر به سایت شما ورود کرده اند و سایت به خاطر شدت ترافیک در حال از دسترس خارج شدن است . تمام این ترافیک صرفا ناشی از یک خبر روزنامه […]