بونس پروسسینگ چیست ؟ ؛ Bounce processing or Bounce handling

بونس پروسسینگ چیست ؟ Bounce processing

قبل از اینکه بگوییم بونس پروسسینگ چیست باید مفهوم ایمیل بونس را بدانیم. Bounce به معنی پریدن و بیرون انداختن است. منظور از ایمیل های بونس Bounce emails ایمیل هایی است که بعد از ارسال با خطا برگشت می خورد. به فرآیند بررسی ایمیل های برگشت خورده بونس پروسسینگ Bounce processing  یعنی پرادزش ایمیل های برگشتی میگویند. شما در زمان

Read more