چرا همیشه شکست می خوریم؟

باب پراکتور می گوید : چرا در بیشتر  کارها  شکست می خورید؟

باب پراکتور با بیش از 50 سال تجربه در آموزشِ موفقیت در سرتاسر جهان، به عنوان  پیشرو در این عرصه، بعد از 9 سال تحقیق و مطالعه ی نوابغ جهان فهمید که چرا برخی افراد و شرکت ها، نتایجِ موفقِ پایدار ِهمیشگی دارند!؟